Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admirably /'ædmərəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] tuyệt vời