Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

administrate /əd'ministreit/  

  • Ngoại động từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
    trông nom, quản lý; cai quản, cai trị