Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjudicator /ə'dʒudikeitə[r]/  

  • Danh từ
    người phân xử, trọng tài