Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjacency /ə'dʒeisnsi/  

  • Danh từ
    sự gần kề, sự kề liền