Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adipose /'ædipəʊs/  

 • Tính từ
  có mỡ, béo
  a layer of adipose tissue under the skin
  một lớp mô béo dưới da

  * Các từ tương tự:
  adiposeness