Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adhesiveness /əd'hi:sivnis/  

  • Danh từ
    dính dính