Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

addle-pate /'ædlpeit/  

  • danh từ
    người đầu óc lẫn quẫn