Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

addle-head /'ædlhed/  

  • danh từ
    người đầu óc lẫn quẫn