Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

additionally /ə'di∫ənəli/  

  • Phó từ
    thêm vào đó, ngoài ra