Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acquiescence /ækwi'esns/  

  • Danh từ
    sự ưng thuận, sự đồng ý