Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acknowledgment /ɪkˈnɑːlɪʤmənt/