Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

achievable /ə't∫i:vəbl/  

  • Tính từ
    có thể đạt được, có thể giành được