Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accumulation /ə,kju:mjʊ'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự chồng chất, sự tích lại
  the accumulation of knowledge
  sự tích lũy kiến thức
  an accumulation of unwanted rubbish
  một đống rác rưởi vô ích

  * Các từ tương tự:
  accumulation electrode, accumulation layer