Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    mặc cho (bộ đồ đặc biệt...); trang bị cho

    * Các từ tương tự:
    accoutrements