Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acclivity /ə'klivəti/  

  • Danh từ
    chỗ dốc đi lên, chỗ dốc ngược