Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

accessary /æk'sesəri/  

 • Danh từ
  (thường) số nhiều
  đồ phụ tùng; vật phụ thuộc; đồ thêm vào
  (pháp lý)
  kẻ tòng phạm, kẻ a tòng, kẻ đồng loã
  Tính từ
  phụ, phụ vào, thêm vào
  (pháp lý)
  a tòng, đồng loã