Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vô lý; điều vô lý
    sự lố bịch, điều lố bịch