Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abstinent /'æbstinənt/  

  • Tính từ
    (thường vị ngữ)
    kiêng khem; ăn uống điều độ

    * Các từ tương tự:
    abstinently