Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absorption /əb'sɔ:p∫n/  

 • Danh từ
  sự thu hút; sự bị thu hút
  his work suffered because of his total absorption in sport
  công việc của anh ta bị tổn thất vì thể thao đã hoàn toàn thu hút anh ta

  * Các từ tương tự:
  Absorption approach, absorption cell, absorption circuit, absorption coefficient, absorption current, absorption factor, absorption index, absorption law, absorption loss