Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absent-minded /'æbsənt'maindid/  

  • Tính từ
    đãng trí

    * Các từ tương tự:
    absent-mindedly, absent-mindedness