Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absconder /əb'skɔndə/  

  • Danh từ
    người lẫn trốn, người bỏ trốn
    người trốn tránh pháp luật