Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abhorrence /əb'hɔrəns/  /əb'hɔ:rəns/

  • Danh từ
    sự kinh tởm; sự căm ghét
    have an abhorrence of war
    căm ghét chiến tranh