Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tạm thời đình chỉ, tạm nghỉ hoạt động