Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abashment /ə'bæʃmənt/  

  • Danh từ
    sự bối rối, sự lúng túng, sự luống cuống