Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abasement /ə'beismənt/  

  • Danh từ
    sự làm hạ phẩm giá