Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • động từ
    resound, reverberate, reecho