Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    stamp

    * Các từ tương tự:
    tem phiếu, tem tép