Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (lý, hóa học) Colourimetric
    Phép so màu