Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (âm nhạc) Tune (a strong instrument)