Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Frayed, shabby (nói về quần áo)