Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (ít dùng) Of tender age.