Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thực vật) Ovary, oviparous