Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • ambergris (dùng làm nước hoa)