Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thực vật học) (từ gốc tiếng Pháp là Glaieul) gladiolus

    * Các từ tương tự:
    lay ơn