Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • shiny black (đen lay láy)