Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiếng Pháp gọi là Lambda) lambda