Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • adj
    Shrewish (đàn bà)