Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (địa phương) Bishop