Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • verb
  verb
  (nói về lớp mỏng bên ngoài) To peel off
  giấy dán lâu ngày bị bong
  sơn bong mất một lớp

  * Các từ tương tự:
  bong bóng