Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (khoáng chất) (tiếng Pháp gọi là Bentonite) bentonite