Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • adj
    Smallish

    * Các từ tương tự:
    be bét