Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ
    state, nation, country

    * Các từ tương tự:
    bang giao