Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ gốc tiếng Pháp là Abattoir) abattoir; slaughter-house