Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ gốc tiếng Pháp là Abat-jour) xem