Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tôn giáo) (tiếng Pháp gọi là Adam) Adam