Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zoomorphism /zounou'mɔ:fizm/  

  • Danh từ
    sự biến thái động vật