Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

zoomorphic /zounou'mɔ:fik/  

  • Tính từ
    (thuộc) biến thái động vật
    có biến thái động vật