Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thấu kính thu phóng (lắp vào máy ảnh)