Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (zonked out)
    (lóng) say ma túy; say rượu
    mệt lữ