Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier, -iest)
    hăng hái; đầy khí lực